dinsdag 30 juli 2013

Pension

14 dagen ûnderwei betsjut ek 14 nachten fan hûs. Wij hiene neat regele fan te foaren doe't wij begongen oan ús fytstocht lâns de Elbe. Utsein de trein. En lit dat no krekt it minste plak west hawwe om te sliepen. Trije heech yn in sliepkabine jout ús dus gjin rêst. Mar de oare sliepplakken wiene bêst, betiden poerbêst. Us grut ferskaat oan sliepplakken, wêrbij ik opmerkt dat it in makkie wie om in sliepplak te finen.


Us earste sliepplak yn Melnik Tsjechie. 
Sa seach ús twadde sliepplak yn Decin der 4 wiken earder út.......
....en sa seach it der no út
Dit pensjon stiet yn Meissen.....
 De foto fan dat pensjon yn Meissen jout in byld fan de earste etaazje, wêr't alle spul fan de begeane grûn hinne sleept wie, om foar te kommen dat alles ûnder wetter kaam te stean. Wij mochten sliepe op de twadde ferdjipping sûnder moarnsiten want de keuken op de begeane grûn moast hielendal ferfongen wurden
in kreas sliepplakje yn Vockerode
Ek de stifting "Vrienden op de fiets" hat wat adressen yn it bûtenlân en wij makken dêr gebrûk fan yn Rassau en hearden dêr moaie ferhalen fan emigranten út Nederlân
  
Yn Sachau in buorkerij dy't alhiel omboud wie ta sliep en ytgelegenheid
Yn Schônebeck stiet dit pensjon oan de Elbe. It wie allegear krekt wer oprêden en skjin nei it wetterlijen
Buch, moai binnenplak mei meardere appartementen 
Wittenberg, in hearlik ontbyt en in prachtich útsicht oer de Elbe yn it pensjon lofts
Dit like wol in fallyte boel yn Hoopte: in brimstige eigner like net folle sin te hawwen om gasten te ûntfangen mar moast al oan de bak 
Yn Glúckstadt is in âld gebou ferboud en dêr sit no in Stay Okay yn. It wie Okay.
In keamer bij in partikulier yn Cappel Neufeld.
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: