vrijdag 26 juli 2013

21 siden

In koart en lêsber rapport sa omskriuw ik de produksje fan de twa ûndersikers fan sc Hearrenfean.
It kaam aardich oerien mei de eardere publikaasjes yn de LC.  Ik sil wol wer allegear ferkeard sjen mar myn konkluuzje is dat de hearen van der Velde en de Haan yn de Rie van Kommisssarissen sieten doe't de ellinde begong is. Sij wiene mei ferantwurdlik foar it finansjele wanbelied.
Dat sij út de Rie stapten dat wie ek in swaktebod. Sij hiene better oplette moatten of sij hiene it mei oplossen moatten.
Mei opset sin waard der in sanearder binnenhelle. Veenstra krige in drege klus want sc Hearrenfean hie jierren boppe syn stân libbe en dat wie mei de skuld fan de Haan en vd Velde.
Mar sij meie op harren fuotstik stean bliuwe. Mar gau twa brûnzen bylden der bij soe ik sizze wolle.
It rapport hat as basis, "wat er ek bard is", de Haan en van der Velde dy binne ûnoantaastber. Sij kinne gjin kwea dwaan.

Geen opmerkingen: