zondag 29 november 2020

Trochtraapje

De lêste folle wike fan novimber

wer aardich wat kilometers trochtrape,

momumintsjes besjoen 

en op de foto setten.

Moandei nei de murd fan Húns

Tiisdei nei de oksen, Madonne, Eise em Lourens yn Dronryp

Woansdei nei de muontsen en de hoanne yn Folsegeare en Tsjalhuzum

Tongersdei nei Renatem Aukje, Willem, Eise en oaren yn Frjentsjer

Foto's fan de boppesteande reizen binne te finen op dizze Facebooklink

Freed nei Gysbert, Titus, Aukje en oaren yn Boalsert

Geen opmerkingen: