zondag 8 november 2020

Fleurich

 

Sa'n 31 jier lyn,

siet har mem yn diize bernejister.

Wij neamden har ús fleurtje,

want laitsje en wille meitsje wie har ding.

Mei Brecht is it al net oars:

wat bringt dy Brecht in fleur yn ús libben.....

It wie in moaie oppasdei juster


Geen opmerkingen: