dinsdag 24 november 2020

In kilometerteller

 Ik kin it mij foarstelle

dat in fytskilometerteller fan mij rôversguod is.

Jierren oanien boppe de 10.000 kilometer

en dit jier sels op wei nei in rekôr.

Sûnder teller op de fyts, fyts ik net.

Utsein moandeitejûn.

Werom fan de fuotbaltraining út Easterein

seach ik thús dat de teller fuort wie.

Net allinne de teller, mar alles wat er bijheart op de fyts.

Stellen, professioniel stellen,

bewust alles der ôf helle,

sadat dy op de eigen fyts brûkt wurde kin.

De kommende wiken hâld ik wat fytsen yn de gaten

want ik haw in fertinking.

Der skarrele ien bij de fytsen om doe't ik oankaam.

Hij seach wat skruten.

Bang dat dy no warskôge is bin ik net.

Hij kin gjin Frysk lêze en it is sels de fraach

at syn Nederlânsk goed genôch is.Geen opmerkingen: