woensdag 2 december 2020

Trochtraapje nei keunst (slot)

Novimber keunstmoanne en novimber trochtraapje.

Dat wie in moai doel en nei sa'n 800 kilometer

haw ik it moandeitemoarn ôfsletten.

Net echt lekker fytswaar (kâld, wiet)

mar ik koe net ûnder it Feintsje út.

It Feintsje fan Menaam,

in fers fan Fedde Schurer

en in moai byld yn it sintrum fan it doarpGeen opmerkingen: