donderdag 19 november 2020

Trochtraapje nei Lollum, Wommels, Makkum en Wûns

 Keunst en fytse dat is myn tema yn novimber.

Dus ek no wer trije dagen trochtrape. 

16-11 nei it Ingelske doarp Lollum

Yn Lollum stiet in oarlochsmonumint

Ik haw dêr al ris earder oer skreaun.

Dat kinne jim hjir lêze
17-11 nei de Freule yn Wommels

In moai ein fytst en útkomme yn Wommels

Op de Terp stiet de Freule.

Sij is de grûnlizzer fan de Freulepartij, 

in jongeskeatspartij om gouden klokjes.

Sij soarge foar de Freulewenten 

12 karakteristike hierwenten bij it keatsfjild

Sij is de oanlieding dat er in Freuleleane is yn Wommels

en de oanlieding foar de jûn fan de Freule

it (reuny)feest fan Wommels en fiere omkriten
18-11 nei Wûns 

Mei in hurde wyn tsjin

fytsten wij it lûd fan seefûgels en guozzen temjitte

Wat tichter bij it wetter wat mear gekrijs

Wûns , in moai momunint as oantinken oan de Kanadezen

dy't foar ús frijheid fochten ha en dêrbij omkommen binne

18-11 nei Makkum

Yn Makkum ek twa oarlochsmonuminten

twa bijsûndere keunstretondens.

2 kleurrike gevelstiennen yn it Waachgebou

en Westenwind, in byld op de dyk
Geen opmerkingen: