zondag 15 november 2020

Trochtraapje nei Gau, Ysbrechtum en Baard

12-11 nei Sibbeltje fan Gau

Yn Gau stiet Sibbeltje,

Sibbeltje Gjaltema.

Sij sjocht út op de tsjerke fan Gau

wêr't har tinkstien ynmitsele is.

Sibbeltje liet bij har stjerren jild efter

wêr't de earme bewenners fan Gau, Goaingea en Offenwier

mei kryst 8 pûn bûter en in krintebôltsje fan krigen.

13-11 nei Brechtje, Theuntsje en Tjaltsje yn Ysbrechtum

Yn Ysbrechtum steane trije froulju
wêr't trije doarpkes nei ferneamd binne
sa giet it ferhaal:
Ysbrechtum, Turns en Tsjalhuzum

Ek yn Ysbrechtum in oantinken
oan it reedriden en tusken Snits en Ysbrechtum
leit it Douwe Tamminga lân
15-11 nei de Baarderkat

Leons en Baarders koene earder net sa goed meielkoar.
Leonsers waarden de hûnen neamd en de Baarders de katten.
Se koene as hûnen en katten

Sneontemoarn, bij it lemieren fan de dei
fytste ik nei BaardGeen opmerkingen: