maandag 23 november 2020

Komplot

 


Komplottinkers hawwe noch nea sa as yn de belangstelling stien as no.
Der wurde komplotten ferûndersteld oer 5G en oer koroana.
Je binne komplottinker en dêr hawwe je serieus oer neitocht.
It ûntstiet troch der iets oer te lêzen wat je rekket

Komplottinkers wurde útlake, mar dêr kinne se wol oer.

Ik bin ek in komplottinker
Net oer de 5G of de koroana
mar oer de saak Marianne Vaatstra

Jasper S is net de dieder
dêr bin ik fan oertsjûge 
op basis fan alles wat ik dêr oer lês 
en noch altiten tastjoerd krij,
al 15 jier lang.

Ik sil jim der net mei fermuoie
mar de striid dy't sommige minsken fiere
om dy wierheid boppe tafel te krijen is ûneindich

Dy striid wurdt útfochten foar rjochtbanken
en hat al hiel wat slachtoffers makke

Mar ja, at je hjir hillich fan oertsjûge binne
dan hâldt it net op.

Komplottinkers fan no,
ik leau net yn harren boadskip
mar ik begryp in komplottinker wol

Ik sjoch út nei de dei 
d
at sommige minsken harren mûle echt iepen dogge
en dat de echte dieder oppakt wurdt
Geen opmerkingen: