woensdag 4 november 2020

Wat in tekst

 At de hjerst sa wreed weinimt wat de maitiid makke hat,

wêr is dan de simmer bleaun?

Bringt de winter ús wer ljocht

wêr is ús wille, wêr is ús nocht.


Dit stikje tekst stie boppe yn in rou adfertinsje

fan in jonkje dat mar 1 dei libje mocht.

Unfoarstelber leed foar dy famylje

en dan sa'n ferskuorrend moaie tekst der bij.
Geen opmerkingen: