dinsdag 3 november 2020

Monuminten

Novimber stie earder faak yn it teken fan

it monumint fan de moanne.

Keunst dus en dat sochten wij meast ek op

bij de keunstmoanne op Amelân.

Dit jier net: koroana.

Dêrom yn it ramt fan de keunst 

en it projekt trochtraapje

fyts ik 30 dagen fanút Wommels nei in doarp

en meitsje dêr in foto('s) fan in keunstopjekt

At it kin, in byld fan in persoan of bist

en oars is der oars wol wat keunstichs.


1-11 de twa oksen yn Nijlân2-11 Gysbert Japiks yn Boalsert

Gysbert Japiks yn Boalsert


3-11 Pim Mulier, master Gysbert en Menno Simons yn Wytmarsum
Geen opmerkingen: