donderdag 26 november 2020

Eeltje

 


In ferstjerrensakte.

Ien fan de safolle dy't ik ferwurkje foar Tresoar.

Eeltje Hotzes van Vellinga fan Boalsert, 

stjêrt yn 1851.

Hij is 25 jier wurden.

Deagean dat diene wol mear, mar dizee akte is bijsûnder

Eeltje wie matroas op barkschip de Jonge Jan.

en dat skip farde mooglik op Yndie.

Wêr't oars it plak fan ferstjereen fermeld wurdt is dat no net sa.

Eeltje ferstjert op  17 O 34 L en 41 N  29 B


At ik it allegear goed besjoch 
dan is dat yn de Reade See


Geen opmerkingen: