dinsdag 10 november 2020

Trochtraapje nei .... Aldegea, Littens en Burchwert

30 dagen nei in doarp fytse

en dêr in foto meitsje fan in keunstwurk,

dat makket novimber ta myn keunstmoanne.

En dat allegear ûnder de it begryp "trochtraapje".


8-11 Aldegea (Súdwest Fryslân)

1.  It bûterfabryk

Yn Aldegea in prachtich paniel dat de herinnering yn stân hâlde moat fan it feit dat er in bûterfabryk yn Aldegea stie, De fabryk is yn 1963 sluten en de molke gie doe nei Boalsert


2. De fûgel

Yn it midden fan it doarp Aldegea ek noch in greidefûgel.
Ik neam it mar efkes sa, want at ik hjir delset dat it in skries is, kin it wêze dat ik it ferkeard ha, want fûgels ik haw der net folle doel oer. 
Ut de ûnndersteande tekst dy't er bij stiet, wurd ik ek net wizer wat it no krekt fan fûgel is9-11 Easterlittens

1. It pealtsje

It pealtsje fan Easterlittens, wêr't de skuonmakker fan Littens fia in omwei (Amsterdam) stjonkend ryk waard omdat der in tsjettel mei in hiel soad jild ûnder bedobbe siet

2.  Merke

Dit keunstwurk fan Visser stiet oan de Froonackersdyk. 
It is prachtich betocht mei de útsnijde bisten omgekeard oan de efterside. 
It gedicht giet oer de merke
10-11 Burchwert

Dichter Tsjêbbe Hettinga kaam fan Burchwert en as oantinken in moaie sin út ien fan syn gedichten:

Jonge, leave jonge,

Rop mij, rop mij

werom, werom


.


Geen opmerkingen: