vrijdag 6 november 2020

Trochtraapje nei.....Kimswert, Harns en Wjelsryp

 30 dagen nei in doarp fytse

en dêr in foto meitsje fan in keunstwurk,

dat makket novimber ta myn keunstmoanne.

En dat allegear ûnder de it begryp "trochtraapje".


4-11 nei Grutte Pier yn Kimswert
5-11 Nei  Rikus en Walle Geertsje  en tal fan oaren yn Harms

Walle Geertsje

Rikus Poes

Vrouw met duiven

Joris met de draak

Duende

???????

Liggende vrouw

it jonkje

de tobbedûnser

Tjerk Hiddes

Tjerk Hiddes
Matthew May


Anton Wachter

Hotze Schuil


6-11 Nei de fjurkemiger fan Wjelsryp
Geen opmerkingen: