dinsdag 17 november 2020

Beam


 Dêr stean je dan op de Littenserbuorren

mei in krúske op de bealch.

Dan witte je it wol.

It is dien, it is oer, it is foarbij.

Oer net al te lange tiid

wurd ik hjir weihelle

mei grof geweld

tsjin de flakte.

Itselde lot as de buorbeammen

dy't folle earder hjir wei moasten.


Mar ik haw hope

dat der wat foar yn it plak komt,

dat myn fierstentegrutte gemeente

in beam fuorthellet 

en der twa  nije beammen plantet.

Der is plak genôchGeen opmerkingen: