zondag 19 augustus 2012

Rûntsje Greidhoeke

Sneintemoarn, foardat it hyt wurde sil, efkes relekse op de ûnderstjoer lisfyts.
In rûntsje Greidhoeke fia de Bieren, Hichtum, Boalsert, Nijlân, Turns, Reahûs, Rien, Itens en Wommels.
Mei muzyk op de MP3 fan Dropkick Murphy, Pink Floyd, Peter Koelewijn, the Pogues, John Prine, Motorpsycho en the FramesGeen opmerkingen: