woensdag 22 augustus 2012

In wike werom -diel 3

Op woansdei 15 augustus wie it wer waarm.
Wij hiene de jûns te foaren al in slieplak socht yn de buert fan Brummen.
Op wei foar ús tredde dei rûntsje Iselmar: fan Wijk bij Duurstede nei Brummen.
Sa sitte wij op ús tredde dei  oan it moarnsiten, mei in aaike fan al wer in eigen hin, mei de net eigen makke de Ruyter sjem.....

....en mei goeie rie op de keukenwant

......mei in resept op de keukenwant

en dêrnei ferlitte wij Leuterveld op de Rijndyk bij Wijk bij Duurstede

gean mei in pontsje nei de iene kant

mei in pontsje nei de oare kant

sjocht Kesteren ús foarbij fleanen

.....kieze foar Heteren en Randwijk

drinke kofje en sykje skaad yn Heteren

gean bij Huissen oer de Isel, mei in pontsje fansels

sykje ús paad neist de Isel rjochting Doesburg

remje wol foar skiep

gean nochris mei in pontsje, no nei Dieren

gean op syk nei ús sliepadres yn it Bosk bij Brummen

en krije plak yn in ferboude skuorre mei eigen keuken en wensliepkeamer
en in Feyenoord stikker op de doar.
Nei de brûs is der tiid om efkes lekker bij te kommen yn dizze rêstige omjouwing. Tiid om in boek te lêzen en fansels foarút sjen nei de 4de dei.

Geen opmerkingen: