vrijdag 24 augustus 2012

In wike lyn - diel 5

De lêste dei. Op nei hûs. Goed 8 oere sette wij al ôf. Wij wolle de waarmte foar wêze.
Wat is in goeie route en foaral wêr binne wij noch net sa faak west..

Oke...Ruinerwold.....stiet noch op ús listje

frek ...dêr haw ik in jier sitten, lein, bierdronken, gewear en skuon te faak skjinmakke,
 in soad wille hân en in bin ik in keardel wurden

typysk Drinte

yn de buert fan Eesveen

foto te fier ôfnommen

Peperga je maotte der in kear west ha

de Stellingwerven

krekt foarbij Wolvegea in bakje

foar de wissichheid sjen at it noch goed giet

molen yn de buert fan Sint Jânsgea of sa

ticht bij de Jouwer

en wer yn Wo

Geen opmerkingen: