zaterdag 25 augustus 2012

Harns op en del
Freedtemoarn, moai rêstich waar. Fytswaar dus. Dus Harns efkes op en del.
Fia Kûbaard, wêr't oan it spandoel te sjen al wer ien 50 jier wurdt,
Fia Swarte Beien, wêr't de rêst mar master opslacht
Fia de Slachtedyk wêr't wij ien rinner tsjinkomme
Fia it ûnferhurde stikje Slachtedyk wêr't it op in lisfyts sykjen is om in flak paad
Fia Achlum wêr't it keatsfjild en fuotbalfjild net bijelkoar lizze
Fia in binnendyk nei in net ôfmakke wyk yn Harns
Fia Harns wêr't hjoed gjin frisse wyn is
Fia Hjelbeam, wêr't gjin minsk op de dyk is
Fia de nije rûnwei fan Frjentsjer, sadat je net it fytsûnfreonlike Frjentsjer troch hoege
Fia de útbuorren Westerein yn de buert fan Wjelsryp
Fia Kramershoek
En lâns de hiel ferfelende lisfytsûnfreonlike stekjes bij de provinsjale dyk
Sa'n 40 kilometer en in lust....

Geen opmerkingen: