vrijdag 24 augustus 2012

Bintangs

Sneontejûn spylje de Bintangs yn Warkum. Sij iepenje it Brijbluesfestival op de Merk. Dat is lang lyn dat ik the Bintangs sjoen ha en dat wylst harren rauwe blueslûd mij tige oanstiet.
Harren nûmers yn de begjinjierren '70 "Travelling yn de USA" en "Ridin on the L & N " lizze mij noch foar op de tonge.
Tusken 1982 en 1990 wie ik as bestjoerslid en frijwilliger belutsen bij de organisaasje fan de popkonserten yn it Dielshûs yn Wommels. Moaie jûnen en moaie konserten.
Foar in goeie jûn, mei noflike lju en in goeie omset wiene de Bintangs ideaal. En dat ik efter de bar myn wurk dwaan koe mei goeie muzyk wie fansels hielendal moai meinommen.
De Bintangs spilen yn alle gefallen yn Wommels op:
oktober 1982
26 novimber 1983
7 april 1990

De Bintangs binne yn 1961 oprjochte troch de bruorren Frank en Arti Kraayeveld. De earste makket no 50 jier letter no noch diel út fan de groep. Sjoch foar in moaie biografy hjir

 
Sneon mar efkes yn Warkum sjen hoe't der mei it lûd foarstiet.

Geen opmerkingen: