zaterdag 11 augustus 2012

Jan Giro

Yn 058 libbet de popmuzyk. Dat is mei in fertsjinste fan Podium Asteriks. Sij sogge en gripe de kânsen dy't der binne om wat nijs del te setten.
Hjoed (sneon) is op it Olderhoofster plein Into the Grave, in metal festival. Ik haw begrepen dat der al tûzenden kaarten yn de foarferkeap oan de man/frou brocht binne.
Omdat it poadium der dochs stiet, omdat it plein dochs ôfsetten is en omdat Asteriks wol sin hie yn in muzykfeessie waard it festifaltsje ût de grûn stampt.
Under de namme Olderock waard in earbetoan dien oan Jan Giro, de legendaryske Ljouwerter rockenroler. Syn eardere mei muzikanten waarden optrommele om in hearlike "Jan Giro"sjo del te setten.


Foarop it poadium lei in grêftûke en op de eftergrûn hong in libbensechte print fan in piano spyljende Jan Giro. Sa wie hij der in bytsje bij en ademe it wierskynlik de Jan Giro sfear út.
In gesellich optreden wêr 't hearlik swingd waard op de rock en de roll.


Foarôfgeand oan de tribute oan Jan Giro wie de band Undercover. Sij diene in poging om it publyk yn in Stones sfearke te bringen. Dat slagge mar matich. Der wie gjin stim fan Jagger en it wie allegear wol wat leaf. Fansels wie der herkenning (Satisfaction, Jumping Jack Flash) mar it echte hantsjeklap bleau út.Mar oan healwei sânen bij it earste lûd fan Physical Graffitti wie myn jûn al mear as slagge. In super Led Zeppelin Tribute band. Robert Plant hat syn gelikense fûn yn sjonger Andrew Elt.
De eagen ticht en it einepikefel strûpte oer myn fel. Wat in machtige oere Led Zeppelin.
En at ik op de webside fan dizze band sjoch dan bin ik bliid dat ik hjir wie want dizze band is foaral op toernee bûten Nederlân.

Underwilens wie it flink drok en foaral gesellich wurden op it plein.
De ôfsluter wie de Tribute Cash band "Def Americans"
De lêste twa jier bin ik al flink ferwend mei Cash muzyk (Boys named Sue 4 kear, Fryske Cash 2 x) mar dit giet der ek wer yn as Cash.
It cashte wer âlderwetsk en in June Carter Cash der bij makke it wer krekt efkes oars.

De Aldehou jout de tiid wol oan mar in klok slacht der net mear, oars hie ik sizzen kinnen dat om klokslach 11 oere it  tige slagge festival dien wie. Mar leafst 1300 man/frou soargen foar de gesellichheid.
Werom nei de auto. Dy stie ...hoe koe it ek oars bij it (jan) Girokantoar.


Geen opmerkingen: