woensdag 15 augustus 2012

Aso parkearder

At je dan sa graach ticht bij de yngong parkeare wolle, kom dan op de fyts en blokkear net de trochgong foar fytsers.

Geen opmerkingen: