donderdag 2 augustus 2012

It keatsen

It sil net lang mear duorje dan krije wij noch mear bysûndere keatspartijen.
It gewoane fryske spul liket no betiden al bysaak te wêzen. Der wurde allegear keatsfarianten út it bûtenlân hjir hinne helle en it liket mij dat dit ús ôfliede moat fan it Fryske spul.
It strjitkeatsen komt wer op, it teatsen is betocht en baltsjeferdriuwe is tsjintwurdich al in wedstriid.
Dat it keatsen wat lêst hat fan in flinke weromfal is dúdlik. Utsein inkele grutte partijen komt der hieltyd minder publyk. Publyk bliuwt fuort en hat it oer min en saai keatsen, dat it allegear te lang duorret en dat it sfearloos is.
Ik begryp dat. Ik bin ek ôfheakke.
Langlêsten fytse ik bij Marrum lâns. Ik seach buordsjes. P Keatsen. stie der op. Ik seach in stik lân bij de seedyk en der waard mij sein dat dit de Fryske kampioenskippen keatsen bûtendyks wiene.
Krekt, fandêr al dy taskôgers.
Keatsen, it is gewoan in spultje en dat spultsje ferfeeld at je it te serieus benaderjen geane fan dêr dat socht wurdt nei farianten.
Ik hoop at jim ek útsjogge nei de folgjend jier at de earste ûnder wetter keatspartij bij Surch holden wurdt, nei 2014 at op de Koepel fan de Fryslân Bank de "mei gefaar foar eigen libben"partij holden wurdt ta earbetoan oan de trouwe sponser, nei 2015 at Gaasterlân him opmakket foar de Bremer Wyldernis partij mei tribuneplakken yn de beammen.
Ferline jier miste ik de PC en de Freule.
Ik ha der neat fan oprûn.
Ik weagje it der noch mar in kear op.


Geen opmerkingen: