woensdag 8 augustus 2012

Lêze foar de Freule

Op de jûn foar de Freule wurdt der foarlêzen bij de haven yn Wommels. In moai barren. Trije kertier harkje nei immen dy't alle war dwaan moat om de briefkes yn de goeie folchoarder te hâlden, soms ferskûle stiet ûnder in paraplu en soms yn it ljocht stiet fan de delgeande sinne.
It wie dêr altiten in tsjuster hoekje tusken de beammen bij de haven mar in kealslach hat syn wurk dien.
Der binne de ôfrûne jierren al hiel wat pommeranten yn Wommels west en it oantal besikers is troch de jierren hinne ek aardich oprûn.
Justerjûn wie it Folkert Sijbrandij dy't foarlêze mocht.
Sijbrandij is hikke en tein bij de Kliuw en at je it oer de Kliuw ha, dan giet it oer Tsjerkje Huitema de kroechbazin dêr.
Hij socht efkes nei in oerienkomst tusken de Freule Clara de Vos van Steenwijk en de freule fan de Kliuw, mar fierder as it jiertal 1903 (bertejier fan Tsjerkje en it jier dat freule Clara de Freule ûntstean liet) kaam hij feitlik net. It gie foaral oer it libben fan Tsjerkje.
In moai ferhaal wêr't in goed byld del setten waard fan Tsjerkje.
Mei in prachtige reade sinne dy't de horizon opsocht foldie dizze jûn wat mij oangiet hielendal oan de ferwachtingen. Gjin kabaret mar in goed ferhaal oer it libben fan dizze bijsûndere frou, wêr't ik prachtige herinneringen oan ha.
De Ingelske ballade oer Sjerekie wie it ferrassende hichtepunt.
De herinnering oan de Kliuw haw ik al ris oan it papier tafertroud en it wie wol grappich en leuk dat Folkert Sijbrandij al goegeljend op dit stik útkommen is, wêr't hij út siteart.
Folkert Sijbrandij as foarlêzer op de jûn foar de Freule oer it libben fan Tsjerkje wie in boppeslach.


Geen opmerkingen: