zaterdag 18 augustus 2012

5,60 euro

It sil in jier as acht lyn west ha, dat wij mei in ploechje lisfytsers op in moaie snein in heal rûntsje Iselmar diene. Hinnereis oer de Ofslútdtyk en werom mei de boat fan Enkhuzen nei Stavoren.
Wij kochten der yn Enkhuzen in kaartsje bij foar de fyts en stapten op de boat.
"Ho", sei de man mei de kapiteinspet op dy't ús opfong bij de rinplanke. "Jo hawwe it ferkearde kaartsje, foar in lisfyts jildt in taslach".
No binne der lisfytsen en lisfytsen mar dy fan mij en myn frou hat in soad fan gewoane fytsen. Sij binne krekt 15 sentimeter lnager, sij eagje as in gewoane fytsen mei in konfortabel sadel (lisstoel) en passe gewoan op in fytsenreke efter op de auto.
Ik besocht doe de diskusje oan te gean mei de petman mar dat hie gjin sin. Bijbetelje of fan de boat ôf en avenseare graach want se woenen hast fuort. Bijbetelle dus.
Acht jier lang haw ik net wer op dy boat west. Alle kearen bin ik de Ofslútdyk oer fytst. Prinsipe kwesty.
Moandei soene wij nei Holysloot ( krekt foar Amsterdam) op de fyts. De boat fan Starum nei Enkhuzen like ús wol wat mar allinne at de lisfyts gjin útsûndering mear wie.
En warimpel  it belied like oanpast. Fytsen en lisfytsen wurde noop de webside as gelyk oanjûn.
Wij beslute oer Stavoren te gean en ik keapje twa kaartsjes foar de fyts bij in fromminske efter de baly. Twa persoanen en twa fytsen.
"Hawwe jo ek in karke", freget it fromminske.
"Nee", jou ik oan.
Ik krij twa kaartsjes en wylst ik dy yn myn bûs stopje, komt de baas oansetten en seit mei in Dúts aksint tsjin it fromminske: "Er staan ook karretjes en ligfietsen op de kade".
De fromminske jout oan dat se dat sjoen hat en dat se de minsken der nei freget.
Yn al myn earlikheid jou ik oan dat wij mei twa lisfytsen de oerstek meitsje mar dat ik op de webside sjoen ha dat fytsen en lisfytsen no gelyk binne yn priis.
De twifel slacht ta bij de man mar it fromminske wit fan gjin wiken. "Het staat er dan verkeerd op, ik weet zeker dat voor ligfietsen een toeslag van toepassing is".
De man twifelt noch altiten en stelt foar om de petmannen fan de boat te beljen en te freegjen hoe't it no krekt sit.
"Niet nodig "seit it fromminske en tovert twa nije kaarten út har printer wêrtroch ik 5,60 bijbetelje moat.
Ik haw gjin sin om oan it begjin fan dizze fakânsjereis allegear drege diskusjes te fieren oer myn rjocht mei sa'n fromminske dy't it allegear better wit, hoewol se in pear kear oanjout dat "zij het ook belachelijk vindt dat voor een ligfiets een toeslag geldt".
De lisfytsen komme op de boat en stean gewoan yn de selde rige as de gewoane fytsen.
Wij beslute gjin konsumpsjes te brûken op de boat. Wij sille se wol krije.
No bin ik wer thús. Sjoch nochris op de webside en sjoch it noch altiten stean sa as it der stiet.
Ik haw justerjûn gelyk in mail stjoerd nei de VVV fan Starum en de boatmaatskippij.
Haw harren in banknûmer opjûn wêrop se de 5 euro 60 eurosint oermeitsje kinne.
Ik gean no foar myn rjocht.
Ik bin benijd, mar haw in lange adem en noch 14 dagen fakânsje om dy 5,60 binnen te heljen.

Taheakke 1:
 De VVV Starum reagearde binnen 20 oeren op myn klacht.  Sij hawwe harren ekskuses oanbean en moasten tajaan dat ik tefolle betelle ha. It belied wie yndie feroare: in lisfyts is in fyts. De kommunikaasje mei de frijwilligers wie net hielendal goed gien.
Sij hawwe de rederij op de hichte steld en hoopje dat dy it mei mij ôfhannelje. Ik bin benijd.

Taheakke 2:
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt.
Wij maken het teveel betaalde aan u over.

Met vriendelijke groet,
Anne Veenma
Rederij V&O


1 opmerking:

Jort van Zutphen zei

"leuk" stikje. It wie oars noch wol wat west foar "de rijdende rechter" koe hy der moai op de lisfyts hinne!!