vrijdag 15 december 2017

Volvo Oceon Race



In pear kear per dei
sjoch ik op dizze wepside
dêrmei folgje ik de trackers  fan de sylboaten
dy't meidogge oan de Volvo Ocean Race.
7 boaten binne der
dy't no mei de tredde etappe dwaande binne,
fan Kaapstad nei Melbourne.

de webside bringt net allinne yn byld
wêr't de boaten krekt binne,
hokker keuzes se makke ha,
mar ek hoe't de omstandichheden binne
wat de wyn oangiet;
oan de kleuren kin ik it ferskil yn wyn sjen.

De filmkes, sis mar de prachtige bylden
fan de sylboaten
meitsje it ta in fermaak fan heech nivo

En dit giet troch oan july 2018
hearlik....


Geen opmerkingen: