woensdag 27 december 2017

Krystkuier Sint Nyk

It aardige fan de Krystkuier yn Sint Nyk is
dat je it doarp 
en de neiste omjouwing
wat better kinnen leare;
en soks mei ik wol oer

Goed 6 kilometer rûn
mei muzyk en oare ferdivedaasje
troch doarp, bosk, lân en.....


......troch de tserke...de katolike ...mar dat sjogge jim sels ek wol

.......troch it it âlde hynstetramstasjon...... is no in jongereinhonk...

....lâns meardere muzikale ûnderbrekkingen 

.....troch in stikje bosk  en dat fyn ik net slim at it mar net te lang is....

.....troch it lâns en lâns beamswallen

....bij in fermaaklik (koart) alternatyf krystspul op lokaasje lâns

oan alles wie tocht...broadsjes woarst, foetham en fansels poeiermolke

wij dangelen wat om it opknapte Wilhelminaoord hinne...in pronkje

mei in hûn, in baaske wiene it allegear makke skiep.

mei kettingseage in beam omtoverje ta in moai keunstwurk...

Geen opmerkingen: