vrijdag 29 december 2017

Ta oantinken oan Gelf


Sneontemoarn kaam ik him tsjin
foar de winkel fan van der Velde yn Wommels
Gelf Eringa,
stapke foar stapke  gie it
want "it rinnen wol net sa goed"
en hij wiisde nei syn knibbel

"wannear komst wer" frege hij
yn de wittenskip dat de Treffer,
it klupblêd fan SDS hast wer útkomt

Hast 20 jier doch ik dat ritsje nei Spannum
mei in lyts doaske Treffers foar Spannum en Winsum,
dy't Gelf dan teplak bringt.

Meast kom ik binnen
en prate wij efkes

"it kin best wolris hjoed wurde"
jou ik oan.
"bist dan thús" freegje ik noch
"ja, mar ik lis meast wol efkes plat", jout hij oan..
"want it kopke is noch goed mar de poat wol net"

Middei fyts ik nei Spannum
en yndie
Gelf leit plak
en ik hingje de Treffers oan de doar
sa as wol faker de lêste twa jier

Gelf Eringa is stoarn
samar....
ynienen.....

"want it kopke is noch goed mar de poat wol net"
dat wiene dus syn lêste wurden
dy't hij tsjin mij sei


Gelf
ik sil dij misse
ús moaie moetings
bij dij thús of oan it stek bij SDS 1

ik haw prachtich mei dat fuotballe
ik ha prachtich mei dij praten
do wiest in prachtige wize man
en joechst fleur oan it libben.

Fierders
ferwiis ik nei myn blog fan 2015
want sa't doe wie
sa wie it no noch.....
Geen opmerkingen: