dinsdag 12 december 2017

10.000 km


Je moatte altiten doelen stelle
want útdagingen moatte der bliuwe;
10.000 kilometer fytse
yn ien jier,
dat is alle jierren
bijgelyks in doel


Hjoed 12 desimber
ûnderweis nei Boalsert
foar twa flessen Beerenboarch
(dus in nuttige reis)
helle ik de 10.000 fan 2017
Soe ik 10.000 km nei it súden fytse
dan wie Angola myn doel berikt


10.000 nei it westen ta fytse
soe betsjutte dat ik it fierde
mei in buord babi pangang

Geen opmerkingen: