zondag 24 december 2017

Nirvana
Nirvana
de band fan fan Kurt Corbain
wie aktyf tusken 1987 en 1994

Soan Tsjeard is fan 1981
en hij siet fol fan Nirvana,
fanút yn keamer boppe
koene wij ûnder meigenietsje;
hûnderten keare hearden wij 

Nirvana bestie net lang
want Kurt Corbain makke der
op 27 jierrige leeftyd in ein oan:
it wie doe 1994

Freed wie der in Nirvana jûn
mei de band Green Lizard..
de earste dyt rôp "dêr moatte wij hinne"
wie Tsjeard.
Syn band, syn muzyk
Ik gean graach mei
en komt yn in útferkochte seal
yn Neushoorn yn Ljouwert

In geweldige sfear, 
entûsjast publyk
en in fantastyske band
want Nirvana libbet noch altiten
yn de herten fan hiel wat jongeren
fan dy generaasje
en ek bij in inkele âldere 

Machtige jûn.....


Geen opmerkingen: