woensdag 6 december 2017

Spotify
Spotify
foar mij de útfining
fan de lêste jierren.

Sa maklik
sa moai
sa handich
om nei alle soarten  muzyk te harkjen
op alle momint en alle plakken

Sels ûntdekke,
of my liede litte troch de tips fan Spotify,
want dêr binne se hiel goed yn;
myn harkgedrach wurdt bijholden en analisearre
sadat se mij noch better beynfloedzje kinne.

Oer 2017 hawwe se bijholden
wêr't ik it meast nei harke ha..

Ferrassend
nee, efterôf net ferrassend
is dat Hintsje Kokkelintsje
op nûmer ien stiet.

Tanksij Samme,
steane der noch 3 tophits
fan de famylje van der Meer
yn de top 10.....


Geen opmerkingen: