dinsdag 5 december 2017

LjochtUs pakesizzer Samme
hat wat mei ljochtknopkes...

doe't er begong te krûpen
wiene de knopkes fan lampen
syn earste doel
en sûnt er begjint te rinnen
wurde alle ljochtknopkes meardere kearen prebearre
oan....út...oan...út

grappich te sjen
hoe't syn belangstelling
dêr nei utgiet

grappich...?

oant pake in flater makke,
in grutte flater

pake hat in nije fyts
en lit Samme sjen
hoe't je dat moaie reade efterljocht oandogge,
want foar fersnellingen en sok sa wat,
hat er noch gjin belangstelling,
tink ik

dat reade ljochtje
efter op de fyts
hij fynt it prachtich
en alle kearen oft er bij de fyts lâns rint
drukt hij mei dat lytse fingerke
op dat lytse ljochtknopke
en sjocht er grutsk nei pake

en dan giet pake út te kuierjen mei Samme.
in rûntsje om it Trochpaad hinne,
twa skoallen,
sa'n 50 fytsen
sa'n 50 reade efterljochten
sa'n 50 knopkes

bij hast alle fytsen hâldt hij stil
dy lytse eachjes sykje nei it knopke
dy lytse fingers drukke der efkes op
en út syn mûle komt: oan...oan

en pake?
dy rint er efteroan
en drukt se allegear wer út

folgjende kear mar in oare route


Geen opmerkingen: