vrijdag 8 december 2017

Oscar Benton Blues Band


Fan de Oscar Benton Blues Band,
hearde ik dizze wike in nûmer op radio Súdwest
tidens it programma Butenstaanders fan Doede Bleeker
alle tiisdeis fan 20 oant 22 oere

In moai muzyk programma
fyn ik dat.

Fan de Oscar Benton Blues band
haw ik it plakboek fan 1970 in foto,
of better sein,
5 foto's op ien A-4
fan de leden fan de band,,,

Dat betsjut dat ik se in kear live sjoen ha,
mar der stiet helaas net bij wêr.

Myn sneupen yn de âlde LC kranten
levere net it resultaat op
wêr't ik om socht

wol in oar nijsgjirrich stikje
oer de drege "besluten"
dy't wij doe nimmen moasten
wêr hinne te gean...
op sneontejûn.CCC Inc yn Bakhuzen?
Dizzy Man's Band yn Warkum?
Oscar Benton Blues Band yn Beetstersweach
Mailer Mc Kenzie band yn Wommels?

De foto fan de Mailer Mc Kenzie Band
sit yn myn boek...
moai ticht bij,
wol sa maklik
en ek noch wol in aardicge band.

Fan de Oscar Benton Blues Band
in klipke
"The sun is shining"Geen opmerkingen: