zaterdag 23 december 2017

De moaisten fan 2017

Google foto's kin hiel wat,
sa witte wij sa stadichoan allegear.
Oan de ein fan it jier sjogge sij alle foto's troch
en meitsje dêr oersichten  fan.
Sa as de fleurichste foto's wêr't elkenien op laket
of gewoan de foto's dy't sij moai fine

Dat is hiel wat oars
as wat ik moai fyn

Al dy foto's fan de pake-en beppesizzers
binne fansels de moaiste
dat sil jim gjin nij dwaan
en dêrnei 
dêrnei
komme dizze foto's
mei in herinnering oan it jier 2017


Moarns op de fyts Iens efkes om....bij it opkommen fan de sinne....sa moai

Yn Kroatie...oan de kant fan de dyk....lokale ferkeapers as wichtige boarne fan ynkomsten

Fytsfakânsje ...hjir op it strân bij de Middellânske see...efkes in bakje

Fytsfakânsje......35 graden.....goed foar de sinneblommen.....beammen, goed foar it skaad....foar ús

Kroatie......oerdei hiene wij prachtich waar....en jûns  moaie loften 

De Frysman...de triatlon yn de buert fan Warns....de kombinaasje fan sportyf ôfsjen en hurde muzyk op é romte

De Ofslútdyk.....dit jier twa kear fytst en dat is unyk, want sa leuk fytst it dêr net

Fytsrûntsje Nederlân......bij Swol....de pontbaas dy't mei hânkrêft de pont betsjinnet ....en op bleatte fuotten

Fytstocht yn de buert fan Janum en Lichtaard.... ferkeap oan de dyk

Kroatie......fanút hotel en prachtich útsicht op de see en moaie loften

Kroatie ...tidens in moaie rintocht oer it Franz Josef rinpaad yn de buert fan Opatja

Kroatie.....Sibe

Fytsfakânsje....ek wolris in bui

Fytsfakânsje...yn Súd Frankryk....Canal du Midi....soms hie it neat mei fytsen te krijen ....

Geen opmerkingen: