zondag 17 december 2017

Teater

Sûnt 10 oktober 2010 draait er al:
de mjûsekul Soldaat van Oranje.
"je hawwe der west of sille der ynkoarten hinne"
dat is sa'n bytsje it lûd om mij hinne
"jim noch net west", hear ik wol gauris

"Nee, wij net"
en dat wurdt it him ek net..
Omdat elkenien der hinne giet
wol dat net sizze dat ik der ek hinne moat;
miskien wol krekt dêrom
gean ik net
miskien is dat wol reden ien dus;
reden twa is dat ik net fan mjûsekuls hâld
en as lêste haw ik neat mei
fjlms, toanyl, boeken ensfuorthinne
oer de oarloach

Genôch redenen dus....


Ik betocht mij dit doe ik dit berjocht seach,
en ferwezen waard nei Soldaat van Oranje.


in takomst ferhaal,
noch fier fuort

Geen opmerkingen: