zaterdag 2 december 2017

Bierpul

Ik tink dat hast elkenien
it wol herkend:
op fakânsje yn it bûtenlân
en dan as herinnering
in bierglês of bierpul meinimme..Yn de simmer fan 1977
gongen wij nei  Ierlân
foar in  huiftocht fan 14 dagen
yn de buert fan Corkwij kamen thús
nei in bysûndere erfaring,
mei in protte Ierske muzyk,
belestingfrije sigaarkes
en ......
in bierpul,
in prachtige bierpul
dy't yn byld bringt wat wij dêr diene

no is drinken út in pul
net sa myn ding
(ik haw leaver in glês)
dus is dy pul wat efterôfsetten
en hat dy sa troch de jierren hinne
úteinlik hast 40 jier,
tsjinst dien as as pennebeker
yn myn skriuwromte thús.
hjoed foel hij mij echt op
bij it opromjen
fan al dy lege en ûnnedige pennen,
want skriuwe, dat doch ik net folle mearGeen opmerkingen: