maandag 18 december 2017

Swimme


Jelske, 5 jier
pleage mij sa no en dan al,
troch te sjongen:
"Pake kin net swimme"
Dat hie ik har sels ferteld
om har wat te stimulearjen

Hjoed wie it sa fier
ôfswimme foar diploma A
yn in swimbad yn Ljouwert

Ik stie oan de kant
mei ôfgrizen te sjen
nei al dat wetter yn har eagen,
yn har mûle,
dat swimmen op é rêch
grggrggrg...
ik moat er net oan tinke

se seach nei mij ûnder it swimmen
en se glimke wat, want se wist
dat sij dat diploma aansens echt hat
en pake net


Ik bin grutsk op dij Jelske

Geen opmerkingen: