dinsdag 11 juni 2013

Skarl

Ferskûle efter wat pleatsen en te brikken fia in lyts dykje. Dat is it tsjerkhôf fan Skarl. In moai lyts hôfke mei in rêstjouwende klokkestoel. Wij binne op de fyts ûnderweis nei Starum, fytse fia Warns en sykje it efkes op. In slach oer it hôf. Sjen nei it de nammen op de stiennen en de oare monuminten. Rekkenje: dy is net âld wurden.
Skarl, fêst it rêstplak fan de ardere befolking hjir . Mar ek foar 5 Britse fleaners. Sij binne hjir yn 1942 op ferskillende mominten omkaam. Skarl...de muoite wurdich om efkes te sjen.

Geen opmerkingen: