donderdag 6 juni 2013

Keunst yn skoalle


At ik moarn de skoalle yn kom, dan is dit it earste keunstwurk wat ik sjoch.
It is tagelyk de moaiste.
Prachtich.

Geen opmerkingen: