zaterdag 1 juni 2013

Riedsfoarstel

Dizze wike stie de foarjiernota 2014 op de wurklist fan de rie fan Littenseradiel. Wij as SDS'ers waarden oproppen om nei  de gearkomst ta te gean want der wie in kâns dat der in beslút nommen wurde soe oer it realisearjen fan in heechnedich keunstgersfjild yn Easterein.
De oprop joech net folle want allinne it bestjoer en ien oare belangstellende wiene oanwêzich.
Ik haw de muoite dien om it op ynternet op te sykjen en te folgjen.
Healwei de beskôgingen bin ik ôfheakke.
Moaie ferhalen, begryp foar alle oanfragen, lestich in kar te meitsjen, dêr moatte wij it nochris rêstich oer ha wiene de dingen dy't mij bijbleaun binne.
At ik it goed begryp (en dat soe dochs wol moatte nei in 9 jierrige karriere bij in gemeente) stiet de oanpassing fan de Skoalleseize no earste reserve yn de foarjiernota. Alle oare saken binne opnaam mei in bedrach en de Skoalleseize moat it mei PM dwaan. Mei oare wurden der sil earst wat skrast wurde moatte foardat hij der echt yn kin.
Der waard dus net besletten. Alles leit noch iepen. De riedsleden sille yn de fakânsje djip neitinke en nei de  fakânsje sille se echt sizze wat se der fan fine.
Sa't ik it besjoch wurdt it in lestich ferhaal. Der sil wol wer wiisd wurde nei oare noch goedkeapere opsjes mar dat is mear bedoeld om tiid te winnen. Ik leau net dat de riedsleden echt yn de gaten ha dat der al hiel lang wachte is.
Ik wit yn alle gefallen wol ien punt dat hiel hurd skrapt wurde moat. Dan hawwe wij de 2,5 ton al te pakken.

Verbreden Van Sminialeane-Van Eysingaleane
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan is de weg van Easterein naar Wommels
aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De huidige weginrichting komt slechts
beperkt overeen met de criteria voor een GOW. De huidige breedte van de weg is 5,5 meter.
Daarmee voldoet de weg qua breedte niet aan het profiel voor een GOW. De weg zal met ca.
1 meter verbreed moeten worden. Daarvoor zal de sloot tussen de weg en het fietspad
moeten worden gedempt.
Ook de bestaande bomen tussen de weg en het fietspad zullen gekapt moeten worden.
Daarvoor moeten nieuwe bomen in de plaats komen.
De investering vergt een bedrag van € 250.000. Op basis van een 25-jarige, 6% annuïteit
bedraagt de jaarlast € 19.557.

Ik soe sizze: ôfbliuwe fan dy prachtige histoaryske dyk mei beammen oan beide kanten. Kom bij mij net oan mei kriteria as Gebiedsonsluitingsweg. In bytsje hystoarysk besef is better.
De sin "daarvoor zullen nieuwe bomen in de plaats komen " kin dat bij lange net goed meitsje.
Ik wit net wat men hjir fan sein hat, mar lit ús hope dat de fraksjes it der oer iens binne dat de van Sminealeane (Wommels) en van Eysingaleane (Easterein) bûtenút net oanpast wurdt sa'hjir berocht is.

Geen opmerkingen: