zaterdag 22 juni 2013

Museumwaar

It Nasjonale Ryksmuseum yn Amsterdam is krektlyn wer iepene en wij meie opnimme dat de miljoenen dy't dêr oan bestege binne, nuttich brûkt binne.
It wurd "museum" dat skeat mij troch de sin doe't hjoed foar de twadde opienfolgjende dei it waar ferpest waard troch reinwetter.
In museumdei dus, tochten wij sa.
"Zoek in den vreemde niet, wat eigen dorp u biedt".
Dus waard it  "it Tsiispakhús" yn eigen doarp Wommels. In museum fan frijwilligers en freonen.
De boppeferdjipping fan it eardere tsjiispakhús jout in byld fan de suvelyndustry yn de Greidhoeke (der is neat mear fan oer) en de begeane grûn jout in byld fan it wurk fan arsjitekt Rein Hofstra.
Tige nijsgjirrich dizze tiidlike útstalling omdat Rein Hofstra (gjin famylje) net allinne sjen lit wat er makke hat mar ek fan wêrút hij syn ideeen stal jout. Tal fan gebouen en foaral ek fytsbrêgen binne earst troch him yn model brocht as in soarte mei knutselopdracht. Houtsjes, prikkers en oar spul wurde ynelkoar set as in earste idee.
Mar leafst 50 fan sokke makettes steane dêr en mei de foto's fan it resultaat derbij is it in prachtich gehiel.

De lange fytsbrêge yn Drachten

tal fan húzen mei in soad romte

In hús yn Frjentsjer, mei de eigner derbij noch wat ekstra nijsgjirrige ynformaasje 

in moai ferskaat oan produksjes

In model fan in fytsbrêge

de sitewaasje bij de brêge fan........................
De útstalling is de noch oant ein july te sjen yn museum it Tsiispakhús yn Wommels.
It museum leit oan de Boalserterfeart en is middeis meast iepen.

Geen opmerkingen: