zondag 2 juni 2013

Pankoeken en iis

Sneontemoarn om 6.30 gie it wekkerke. It berneklokje (klokje van gehoorzaamheid) joech oan dat gelyk opstean de beste opsje wie om net te let bij de bus te wêzen. Noch efkes tariede op in lange dei dy't feitlik begjinne soe om 7.45 doe't OAD syn bus bij de Terp parkearde en sa'n 25 muzykleafhawwers út Wommels, Easterein en omjouwing meinimme soe nei Nijmegen. Dat wiene der hast 24 want net elkenien giet sa serieus om mei in dei der op út as mij en it wie dus wachtsjen op de lêste. 
Bysûnder dat der twa bussen út Fryslân gyngen en dizze dus yn Wommels begong en al heal fol siet.

Mei wat oanwizingen wist de sjoffeur de bus op de profinsjale wei te krijen en koene der ûnderweis noch wat lykstimden oppikt yn Snits, de Jouwer en de Lemmer. Ek in trijtal iepenbieren út Kampen stiene ferdekt opsteld om oppikt te wurden want at je op wei gean geane nei bands as Heaven Shall Burn  en Rammstein heare je dêr miskien wol net echt bij.
Moai op tiid rûgelen wij om 11 oere út de bus. De "kofje" hie syn wurk dien en dat wie net allinne bij dizze bus sa.
Hiel ferstannich fan de organisaasje fan Metalbus de 35 bussen dy't hjoed ynset wiene om út it hiele lân de metallisten nei Fortarock te bringen waarden, om se op it nûmer folchoarder te setten (klink logysk mar haw it oars meimakke) en der waard mei klam frege at wij ûnthâlde woene dat it bus 23 wie. Oars moasten wij it mar opskriuwe spruts de sjoffeur wierskynlik út erfaring.
Om 12.30 soe it begjinne mei Audrey Horne en wij hiene rom de tiid om ús te orientearjen. Wêr kinne wij wat drinken krije, wêr kinne wij pisje, wêr kinne wij ite en wat kinne wij ite.

lekker twa kleuren iis
Us ploechje fan 6 man foel nei it optreden fan Enslaved al útelkoar. Elkenien hie syn eigen favoriten en de kâns dat je immen werom fine tusken de 50.000 man wie net grut.
Ik wie metal -festival debutant dus liet ik mij foaral ek adfiseare. It wie foaral Arumer Arie dyt'wist wat goed foar mij wêze koe. Dat wie moai want ik haw mij tige fermakke bij Enslaved, Airbourne, Finntroll, Motôrhead en Amon Amarth. Dy lêsten waard myn hichtepunt mei in geweldige sfear.

Wij ieten tuskentroch wat riis mei kyp of in pankoek en namen in ijsko wat ús wis net opwaarme.
Doe't it noch kâlder waard hoopte ik dat Volbeat myn hert waarm spylje soe. Helaas slagge dat net. It like plichtmatich, it wie net lûd genôch al moat ik der bijsizze dat harren lûd wol hiel maklik meinaam waard troch de wyn.

De sjonger fan Airboune spile gitaar op grutte hichte
Betiden hearde je hielendal neat.
Om goed 10 oere wie it tiid foar Rammstein. It wie allegear fjoer en fjoerwurk. Mei de muzyk is neat mis, mar mei dy inge sjonger fan alles.
Hij die mij tefolle tinken oan Gerry Glitter út de jierren 80.
Muzyk wie goed hurd en strak mar de Dutse taal en de sjo der omhinne mei is net myn ding die dus bliken.
Om klokslach 23.45 wie it dien en wie hast elkenien ferklomme, net allinne troch de ijsko.
De waarme bus stie op nû 23 klear en dy wie dus samar fol mei ferklomme mar foaral entûsjaste metalisten.
Foardat wij Nijmegen útwiene wiene de earsten al yn it djippe sliep. Wierskynlik leine de pankoeken wat dreech op de maach of wie it kâlde iis net goed fallen.
It begong al ljcoht te wurden doe't de bus ús wer ôflevere bij de Terp. 4 oere plat en 7 oere wer wekker. Utsliepe, ik sil it net leare en net nei sa'n moaie lange dei en sa'n koarte nacht.
De muzyk hat my enersjy jûn ynstee fan wurch makke.In swart sjurt oan mei tekst like hast ferplichte


 
In resinsje oer it optreden fan Amon Mamarth op Livexs.nl :
Amon Amarth (Monster Energy Stage / 18.45 – 19.40)Het is al zes uur geweest en zoals het echte Nederlanders betaamt moet er toch echt gegeten worden. We melden ons met een paar halve hanen aan het front als Amon Amarth de overvolle tent op furieuze wijze in lichterlaaie zet. Het optreden van de Zweden zal, naar later blijkt, nauwelijks meer overtroffen worden. Dood of de gladiolen? For Victory Or Death? Werkelijk alles klopt aan deze show en het is overduidelijk dat het eerste optreden van de grote Europese festivaltour tot in de puntjes is voorbereid. Hoewel Deceiver Of The Gods nog officieel moet uitkomen worden de teksten van de titeltrack woord voor woord meegebruld. De melodieuze death metal  van de boomlange zanger Johan Hegg en zijn mannen doet het tentzeil schudden en iedereen is het er over eens dat de volgende keer een groter podium voor deze geweldige act geen overbodige luxe is. (JB) 
Bron: Livexs.nlGeen opmerkingen: