dinsdag 25 juni 2013

Fatsoenlike klup

Tal fan jierren krige de fuotbalklup sc Hearrenfean in protte komplimenten, omdat it sa'n fatsoenlike klup wie mei fatsoenlike supporters.
Wat dat krekt betsjut "fatsoenlike" supporters dat wit ik net echt. Ik tink dat it mear te meitsjen hat mei de goeie perioade dy't de klup trochmakke hat. It gie geweldich, it waard hieltyd better en it like efkes hast in topklup te wurden. Der wiene attraktive spilers, spitsen dy't altyd skoarden. Tefreden publyk en och wêrom sille je dan net fatsoenlik dwaan.
Dat is no oars. It giet al jierren wat minder, it spul is al jierren net geweldich mear en dan komt ûnfatsoenlik wurde hieltyd tichter bij.
It kin ek wêze dat de noarmen ferskood binne no't twitter en feesboek de toan fan de muzyk bepale.
Tank oan de minskehater Johan Derksen is der neat fatsoenliks mear oerbleaun bij de supporters. Hij sette in byld del fan de foarsitter yn gearwurking mei syn maat van der Velde en doe't dy foarsitter wat tsjingas joech mei syn skriuwer van Keimpema doe wiene de rapen gear (dy kreet stamt út bettere tiden).
It tafal wol dat in oantal minsken dy't ik folch op twitterta dy fatsoenlike supporters heare. It binne noch altiten fatsoenlike minsken mei ik hoopje.
De foarsitter is fuort, mar it is net genôch. De fatsoenlike supporters sette harren twitteroanfal no ek yn op oaren dy't dêr wurkje, sadat it paad wer skjin is foar de grutte rêder Riemer.
En dan kin  "huilebalk" Maarten de Jong ek mar werom, want dy wol fansels syn baantsje werom ha.
Ik wit net hoe fatsoenlik dy supporters aansens noch binne at it rapport net hielendal nei harren sin is.
Supporterje is moai, mar doch dat gewoan op de tribune at de klup spilet en bestriidt net alle minsken fan de klup at se gjin Riemer en Foppe hjitte.

Geen opmerkingen: