woensdag 5 juni 2013

9 binnenpadenroute

Ik bin bliid dat it no krekt hjoed sok moai fytswaar wie mei in lekker hurd wyntsje. Want in skoft lyn waard mei frege om in fytsroute út te setten foar de yntergemeentelike sportdei.
Jierren lyn, doe't ik sels diel útmakke fan it korps fan amtners hie ik dat ek dien en dat wie die in grut sukses.
Ik neam it de 9 binnenpaden route.  Makke fanút Snits, mar ek op oare plakken te begjinnen..
Dat it hjoed it goeie waar wie leit oan it feit dat it aardich waaide, de sinne skynde en it fierders helder wie.
Ommers yn ús greidhoeke waait it altiten hurd sizze de wâldmantsjes en froutsjes, skynt de sinne net altiten neffens Pyt en kinne je wol altyd fier sjen, dat fyn ik.
It moat fêst in grut sukses wurden wêze foar dy 140 man dy't moarn wer efter harren buro sitte en foarstellen meitsje foar BenW yn ien fan de Fryske gemeenten.
It moaiste fan de route fyn ik sels it Brekkenpaad bij Aldegea, seker mei it wyntsjes yn de rêch
It meast ferrassende is it fytspaad tusken Rien en Lytsewierrum en binnenfytsen yn dat lytse doarpke.
De route is te folgen fia de bekende knooppunten buordsjes en wa't 65 kilometer fytse oer 9 binnenpaden kin mij maile foar de routebeskriuwing. (aanthofstra@gmail.com)

Geen opmerkingen: