woensdag 19 juni 2013

Oan de muorre


Der binne in soad mannen dy meie graach nei in moaie auto sjen. Sa'n moaie fjouwertsjiller, dy't krekt in beurt hân hat yn de waskstrjitte  en wer blinkt yn de sinne.
Dat haw ik net. At it auto in bytsje smoarch is of skjin, ik sjoch it net. No gean ik thús ek net oer de auto dus dat sil der wol mei te meitsjen hawwe.
Ik mei graach nei in moaie fyts sjen. It leafst in moaie skjinne fyts. In fyts dy't net kreaket en rattelt.

In fyts dy't gewoan yn de keamer hingje kin. As in skilderij.
Geen opmerkingen: