zondag 9 juni 2013

Schuttevearrace

Sa witte je neat fan de Schuttevaerrace en sa folch je dit "spektakel" twa dagen.
Freed die soan Tsjeard mei as hurddraver yn it team fan Durk Jorrit van der Eems.
De start yn Starum op freedtemoarn om 9.00 oere is foar de supporters en folchers it moaiste diel. Ien man yn de boat en de oare 4 moatte 1900 meter drave om bij de boat te kommen. En at dy lêste man twa meter fan de boat ôf is, geane de touwen los en spurt de sylboat (dan noch mei de motor oan) de haven út.
De Sa Better bemanning die it geweldich want sij wiene bij de earsten dy't it romme wetter berikten en de seilen heise koene.
Oan Kornwertersân wie de earste etappe en nei de slûzen wie de twadde start en dat wie tagelyk de lêste start.
It gie no yn ien stik troch nei Tessel, dêr moast de fytser yn aksje, nei Flylân, dêr moast de draver los, nei Harns, de fytsers wer, nei Skylge de draver en doe werom nei Starum.
Sneontemiddei om kertier foar seizen wie de mannen werom nei in "geweldige erfaring yn it goed team" sa't Tsjeard oanjoech.
It hie foar de thúsbliuwers ek moai wêze kinnen at de GPS sinjalen goed op ynternet kaam wiene. In waardeloas systeem  wêryn somtiden in pear mar faak hielendal gjin boat, gjin draver en gjin fytser te folgen wie.
De what-apkes moasten ús no wat ynformaasje jaan.

Utslaggen binne hjir te finen.

de snelste bemanningsleden ûnderweis nei de boat, mei Tsjeard rjochts foaroan


De draver wie fansels earst bij de boat en wachte op de oaren
en doe't se er allegear wiene, wie it folgas fuort
dêr ferlitte se as ien fan de earsten de haven fan Starum


efterfolge troch sa'n 30 oare syljachten

Op de werom reis pikten wij bij Koarnwertersân noch in foto mei

en doe't de rinner him ôfmelden hie bij de finish, sprong dy wer op de boat om in gaadlik plakje op te sykjen om te bekommen.Geen opmerkingen: