maandag 11 maart 2013

Joop Visser

Sneon 16 maart spilet Joop Visser yn Boalsert. Yn eardere tiden makke hij ferskes ûnder de namme Jaap Fischer. Syn dûbelsedee mei prachtige lieten oer de twee Monniken, Jan Soldaat, de Kist, De Bal  koe en kin  no noch ik út de holle.  Wat haw ik it faak songen :
Er waren monniken Hans en Joop
die woonden op een heuvel
ze sleten hun tijd dat was een hoop
met sigaren wijn en gekeuvel
Ze kletsten over Jeruzalem
en loofden de heer met psalmen
Of ze gingen naar het dorp benee om daar de heer te loven
daar stemden ze KVP en dan gingen ze weer naar boven.

ensf.

Maar Jaap Fischer woe Jaap Fischer net mear wêze (it skynt dat er dy lieten ek net mear sjonge wol) en sa gie hij syn fierdere libben troch as Joop Visser. Mei maatskippijkrityske lieten. Foar mij foaral in taalkeunstner.
Sûnt in jier as 8 treedt hij op mei Jessica van Noord. Dêr is it net better fan wurden mar hawar.
Joop is no dwaande mei syn ôfskied.  Hij giet noch ien kear it lân troch, helaas mei Jessica.
Ik haw him noch net earder de kâns hân of grepen om him "live" te sjen.
Dat sil dus barre. Kommende sneon yn it Marnekolleezje yn Boalsert.

En dan mar hope dat hij dizze tophit sjongt. Want op ien of oare wize moat ik altyd gnize at ik dit liet hear.Geen opmerkingen: