zaterdag 2 maart 2013

Foarlêze

Ik haw dit jier al twa kear nei de byblioteek west en kom ik mei in bernefoarlêsboek thús. Ik bin in pake dy't miskien wol te hurd wol tocht ik noch doe't ik thúskaam.
Us pakesizzer Jelske is in 14 moanne en ik gean al syk nei foarlêsboeken......mei in soad printsjes.
Freed wie se wer bij ús en ik klapte it Einpikenfeestboek iepen.
Hearlik rêstich siet se bij mij op de skurte en se seach nei de giele pykjes dy't op alle siden stiene en se harke nei wat ik sei. "Wêr binne de pykjes", frege ik har. It fingerke gie nei it giele pykje en se brabbele wat.
Prachtich om te sjen en te hearen.
It fielde mij wer efkes de heit fan sis mar goed 30 jier lyn doe't ik de eigen bern altyd foarlêsde. Foarlêze en foardrage it is sa moai.
Yn dy tiid mocht ik ek graach fantaseare. Oer twa jonges: Piter en Jelle. At de bern yn bêd leine, woene se altyd noch efkes in ferhaaltsje heare oer de twa jonges en dan die ik wer in berop op myn fantasij.
Piter en Jelle, de bern hawwe it der noch wolris oer.

Troch in twiit en in ferwizing fan de Afûk haw ik hjoed besletten om dêr wat mei te dwaan:


Oprop oan skriuwers en yllustratoaren!
28 febrewaris 2013
Foarlêsferhalen frege!
Foarlêzen is foar bern hiel belangryk. It is net allinne gesellich, mar ek fan grut belang foar de ûntwikkeling fan bern. Foarlêzen befoarderet de taal- en lêsfeardigens fan bern.


Wy wolle dan ek graach in moai ferskaat oan foarlêsferhalen yn it Frysk hawwe. Dêrom wol de Afûk in moai Frysk foarlêsboek útjaan foar bern fan 2 o/m 6 jier en wy wolle (benammen ek begjinnende) skriuwers en yllustratoaren freegje om in bydrage yn te stjoeren.


At it slagget wit ik net mar hjoed op de lisfyts earne tusken Spyktille en HInaaard haw ik Piter en Jelle wer ta libben brocht fanút myn herinnering en myn fantasij.
Dat in seefûgel dêr ek in rol ynspylje sil, is foar kenners net raar.
En mocht in sjuery it net goed fine haw gjin noed. Ik bin der wis fan dat Jelske oan myn lippen hingje sil at pake Aant foarlêst út eigen wurk ek al is it mar in boekje mei in oplage fan ien.
Sneontejûn 2 maart.....it giet oan.

Geen opmerkingen: