zaterdag 9 maart 2013

In kaam krije

Ik fielde mij yn it ferline sosjaal ûngemaklik.
Dat lêsde ik juster yn de krant.
Sosjaal ûngemaklik fiele en dêrtroch in kaam krije.
In kaam krije is de oersetting fan it nederlânske "in kleur krijgen".
It frjemde is doe't ik it artikel lêsde dat ik der no wer oan herinnere waard.
Ik bin goed om de dingen te ferdringen.
Dat is mij hjir ek bij slagge.
Gelokkich mar.
In kaam krije op momint dat je wat frege wurdt, dat de oandacht op je festige wurdt haw ik as freeslik erfaren.
Stom wie it dat wannear je je ynstelden fan "ik wol gjin kaam krije" dat it just wol barde.
Wat mij wol treast jout dat yn it artikel stiet dat je sels in gefoel hawwe dat de kop sa read waard as in kreeft, in ierdbei of as fjoer,  mar dat soks wierskynlik hiel slim  meifallen is.
Sosjaal ûngemaklik dus........ dêr haw ik no ek noch wol lêst fan mar ik krij der gjin kaam mear bij. Of wol. Is dat de reden dat myn burd?


Geen opmerkingen: