dinsdag 12 maart 2013

In gloednije dei


Libje. alle dagen wer in feest.
Moaie dagen en dagen mei in rântsje.
Mar it libben bliuwt in feest.
Alle moarntiden bin ik wer bliid mei de gloednije dei.
At ik wat sjonge koe en in balkon hie?
Dan soe ik it alle dagen wol fan it dak sis mar balkon ôfsjonge wolle:
Wat bisto leaflik rizende simmermoarn,
it opgeande sintsje laket mei oan.

Ek at dat sintsje der mear as de helt fan de moarntiden net bij is.
At hij efter de wolken skynt.
Alle dagen in gloednije dei om te libjen.

In brand new day soene de Ingelsken sizze. 
Mar Brand New Day is ek wat oars.

In organisaasje dy't mei sokke teksten harren produkten oan de man/frou bringe wol.
Yn dit gefal oan de frou.


It stiet der noch krekt net, mar it hie kinnen: 
U wilt dat uw man overlijdt en dat u 100.00 euro krijgt?
Of : Een rug inwisselen voor 100 ruggen?

Of: uw man kan de rug op en dat levert u 100 ruggen op 


Bah, bah bah, bah bah, bah bah bah bah bah bah bah bah bah Bah, bah bah, bah bah, bah bah bah bah bah bah bah bah bahBah, bah bah, bah bah, bah bah bah bah bah bah bah bah bahBah, bah bah, bah bah, bah bah bah bah bah bah bah bah bahBah, bah bah, bah bah, bah bah bah bah bah bah bah bah bahGeen opmerkingen: